Buffet Bánh Phô Mai 44 miếng 3x3 cm
23cm x 4cm (44 lát nhỏ) Chúng tôi cũng có thể để phục vụ cho các nhóm lớn, tùy chọn phong cách tự chọn của chúng tôi là hoàn hảo cho những nhóm lớn. Chiếc bánh được cắt thành 44 miếng nhỏ, kích thước chung của một mảnh là 3cm x 3.3cm

Hướng dẫn